Zásady ochrany osobných údajov

Upozornenie: Tento dokument bol vypracovaný len ako informatívna šablóna. Jej používaním vyjadrujete súhlas s týmto vyhlásením a beriete na vedomie, že spoločnosť Webnode nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek činnosť alebo použitie obsahu tejto webovej stránky. Odporúčame vám, aby ste vyhľadali právnu radu a prispôsobili tento dokument potrebám vašej firmy.
Webový obchod Webový obchod :: Sumatra Restaurant Dunajská Streda (sumatra-restaurant.sk) na webovej stránke 01-09-40-2992 IČO Budapest Vértanuk tere 1/2 sídla spracúva osobné údaje poskytnuté Zákazníkom na účely plnenia a doplnenia Všeobecných obchodných podmienok, vybavenia elektronických objednávok a dodávok a nevyhnutnej komunikácie po dobu stanovenú zákonom.
Všeobecné ustanovenia
1;
2. Kontaktné údaje spracovateľa: e-mail:manager@indonezianrestaurant.sk, tel.: 00 421 903 713390;
3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikácie fyzickej osoby.
Zdroj osobných údajov
1;
2;
3. Osobné údaje nebudú zverejnené ani prenesené do iných krajín.
Účel spracovania
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka na tieto účely:
1. registrácia na webovej stránke Webshop :: Sumatra Restaurant Dunajská Streda (sumatra-restaurant.sk) v súlade s kapitolou 4, odsek 2 GDPR;
2. na vyplnenie elektronickej objednávky vytvorenej zákazníkom (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
3. dodržiavať zákony a predpisy vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom;
4. osobné údaje sú potrebné na plnenie kúpnej zmluvy. Zmluvu nie je možné uzavrieť bez osobných údajov.
Trvanie uchovávania osobných údajov
1;
2.
Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov
Tretie strany spracúvajúce osobné údaje zákazníka sú subdodávateľmi prevádzkovateľa. Služby týchto subdodávateľov sú nevyhnutné na úspešné plnenie zmluvy medzi správcom a zákazníkom o spracovaní elektronickej objednávky.
Subdodávatelia spracovateľa:
Webnode AG (systém webového obchodu);
WebNode (webhostingový systém WebNode);
Google Analytics (štatistiky webových stránok);
Práva zákazníka
Práva klienta v súlade s nariadením:
1. Právo na prístup k osobným údajom;
2. Právo na opravu osobných údajov;
Právo na prístup k osobným údajom a ich opravu; 3;
Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
5. právo na prenosnosť údajov;
6. právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo prostredníctvom e-mailben:manager@indonesianrestaurant.sk;
7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu v prípade podozrenia na porušenie nariadenia.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijíma všetky technické a organizačné opatrenia potrebné na ochranu osobných údajov;
2.
Záverečné ustanovenia
1. Podanie elektronickej objednávky na webovej stránke Webshop :: Sumatra Restaurant Dunajská Streda (sumatra-restaurant.sk) Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými podmienkami ochrany osobných údajov a plne ich akceptuje;
Zákazník akceptuje tieto pravidlá zaškrtnutím políčka v objednávkovom formulári.
3. Správca môže tieto pravidlá kedykoľvek aktualizovať. Nová, aktualizovaná verzia je k dispozícii na zverejnenej webovej stránke.
Tieto pravidlá nadobudnú účinnosť 08.01.2023.