Podmienky používania

Odmietnutie zodpovednosti: Ako majiteľ internetového obchodu musíte na svojej webovej stránke zverejniť zmluvné podmienky. Dokument by mal definovať vzťah medzi internetovým obchodom a zákazníkom a vysvetľovať politiku vrátenia peňazí a odstúpenia od zmluvy. Na internete nájdete mnoho vzorov a vzoriek zmluvných podmienok, stačí vyhľadať "vzor zmluvných podmienok". Dôrazne odporúčame vyhľadať právne poradenstvo a upraviť šablónu podľa potrieb vašej firmy.
Všeobecné podmienky používania služieb ("VOP") obsahujú všeobecné podmienky používania internetového obchodu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Sumatra Fine Dining K.F.T. (sídlo: Budapest Vértanuk terer1/2, daňové číslo: 32020344-2-41, ako poskytovateľ služieb ("poskytovateľ služieb"). Využívajte naše služby len vtedy, ak súhlasíte so všetkými ich bodmi a považujete ich za záväzné. Tento dokument sa nepodáva, uzatvára sa len v elektronickej forme (nepredstavuje písomnú zmluvu) a neodkazuje na kódex správania. VOP si môžete stiahnuť z tohto odkazu: Sumatra Restaurant Dunajská Streda (sumatra-restaurant.sk)
Údaje o poskytovateľovi služieb:
Názov poskytovateľa služieb: Sumatra Fine Dining kft
Adresa poskytovateľa služieb: Budapest Vértanuk tere 1/2
Kontaktné údaje poskytovateľa služieb a jeho pravidelná e-mailová adresa pre korešpondenciu so zákazníkmi: manager@indonezianrestaurant.sk
Registračné číslo spoločnosti: 01-09-402992
Daňové číslo: 32020344-2-41
Názov registrujúceho orgánu (obchodný súd): Budapest
Telefónne číslo: 00 421 903 713390
Registračné číslo ochrany údajov: [.........]
Číslo povolenia: [.........]
Jazyk zmluvy: maďarčina
Podrobnosti o poskytovateľovi hostingu: webdone
Základné ustanovenia:
1.1 Otázky, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, a výklad týchto pravidiel sa riadia maďarským právom, najmä príslušnými ustanoveniami zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku (ďalej len "občiansky zákonník") a zákona CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Kogentné ustanovenia príslušných právnych predpisov sa na zmluvné strany vzťahujú bez osobitného ustanovenia.
1.2 Rozsah pôsobnosti, zmena a doplnenie VOP.
1.3 Ochrana autorských práv internetového obchodu ako autorského diela, na čo upozorňujeme.
1.4 Dostupnosť.
Pravidlá správy údajov:
1.5. odkaz na kontaktné údaje vyhlásenia o ochrane osobných údajov s uvedením registračného čísla ochrany údajov.
Opis produktov a služieb, ktoré možno zakúpiť
1.6 Uveďte, či sa zobrazené výrobky dajú kúpiť len online alebo osobne. Či výrobky obsahujú DPH. Zahŕňajú poplatky za doručenie alebo balné.
1.7 V internetovom obchode poskytovateľ služieb uvedie údaje o názve výrobku, jeho popis a fotografiu výrobkov. Obrázky zobrazené na technických listoch výrobku sa môžu líšiť od skutočného výrobku, v niektorých prípadoch sú použité ako ilustrácie.
1.8 Ak je zavedená špeciálna cena, poskytovateľ služieb v plnom rozsahu informuje používateľov o trvaní špeciálnej ponuky.
Postup objednávania
1.9.
1.10. Možnosti opravy chýb pri zadávaní údajov (napr. dodatočný výrobok, vymazanie výrobku, kontrola ceny atď.)
1.11. Opis možností platby, spôsobov doručenia
1.12. Internetový obchod poskytovateľa služieb je povinný bezodkladne potvrdiť používateľovi prijatie jeho objednávky elektronickými prostriedkami. Ak používateľ nedostane toto potvrdenie v primeranej lehote v závislosti od povahy služby, najneskôr však do 48 hodín od odoslania objednávky používateľom, je zbavený povinnosti predložiť ponuku alebo uzavrieť zmluvu. Strany sa môžu odchýliť od uvedených pravidiel, ak sa na tom dohodli.
Spracovanie a vykonávanie objednávok
1.13. Pri spracovaní objednávok 1.14. Všeobecná lehota na plnenie, do x pracovných dní od potvrdenia. Ak sa poskytovateľ služieb a používateľ nedohodli na čase vykonania, poskytovateľ služieb je povinný vykonať objednávku v súlade so zmluvou v lehote alebo v termíne uvedenom v žiadosti používateľa, alebo ak žiadosť neexistuje, najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky poskytovateľom služieb.
1.15. Ak poskytovateľ služieb nesplní svoje zmluvné povinnosti, pretože produkt uvedený v zmluve nie je k dispozícii, bezodkladne o tom informuje používateľa a bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich dní, mu vráti zaplatenú sumu. Splnenie tejto povinnosti nezbavuje poskytovateľa služieb akýchkoľvek iných dôsledkov porušenia zmluvy.
Právo na odstúpenie od zmluvy
1.16. V súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi môže používateľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia objednaného výrobku bez uvedenia dôvodu a môže objednaný výrobok vrátiť.
1.17. Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy [.........] (kedy ho zákazník môže uplatniť, kedy nie, internetový obchod vráti cenu ihneď, najneskôr však do 14 dní, výnimky atď.)
Záruka, garancia
1.18. Na naše výrobky [.........] poskytujeme záruku jeden mesiac. V prípade poruchy budete informovaní osobne alebo telefonicky v ktoromkoľvek servisnom stredisku uvedenom v záručnom liste alebo nás môžete kontaktovať na niektorom z našich kontaktných údajov. Pozri tiež vládny dekrét 151/2003. 151.1.
Vybavovanie sťažností
1.19. Internetový obchod musí informovať spotrebiteľa o svojom sídle, mieste, kde možno podať sťažnosť, ak nie je totožné s miestom distribúcie alebo predaja, a o spôsobe prispôsobenom osobitnej povahe činnosti, obchodnej forme alebo spôsobe, ako aj o poštovej adrese, a ak sa sťažnosti prijímajú týmto spôsobom, o e-mailovej adrese a internetovej adrese a telefónnom čísle podniku alebo oddelenia služieb zákazníkom podniku na účely oznamovania sťažností.
Rôzne ustanovenia
1.20. Poskytovateľ služieb a používateľ sa budú snažiť urovnať svoje spory zmierom. Používateľ a poskytovateľ služieb sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov v rozsahu týchto podmienok, ktoré sa nepodarí vyriešiť dohodou do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní, sa podriadia súdnej právomoci súdu v Budapešti. Mesto